Briathra 1

This is a “leabhar cainte” i.e a talking Irish book. These are verbs that can be used in essays as well as conversational Irish. There is a pause after each verb to facilitate repetition. Each clip is about two minutes long.

To access Kahoot equivalent for testing enter appropriate search term. This is found at end of Word Meanings in Red!!

See also https://www.focloir.ie/  which is an excellent online Irish dictionary.

Please note word meanings may vary according to context and usage!!

Míle Buíochas

 

 

Meaning of Words: 1: Ag léamh: reading. 2: Ag seoladh: sailing. 3: Ag smaoineamh: thinking. 4:Ag scuabadh : sweeping. 5: Ag fail boladh: smelling. 6: Ag déanamh streille:smirking. 7: Ag mionscrúdú: examine closely.
8:Ag caochadh súile: winking. 9: Ag eagrú: organising. 10: Ag eitilt: flying.11: Ag bailiú: collecting / gathering. 12: Ag taisteal: travelling. 13: Ag stánadh: staring.14: Ag croitheadh: shaking. 15: Ag teacht amach: coming out. 16: Ag cleachtadh: practicing. 17: Ag iompar: carrying. 18: Ag ordú: commanding. 19 Ag cadráil: chatting. 20:  ag brú: pressurising.

 

Meaning of Words: 1: Ag robáil: robbing. 2: Ag goid: stealing. 3: Ag cuardach: searching. 4: Ag cumadh: composing. 5: Ag múineadh: teaching. 6:Ag damhsa: dancing. 7: Ag craoladh: broadcasting. 8: Ag screadáil: screaming. 9: Ag míniú: explaining. 10: Ag tormas: sulking. 11: Ag péinteáil: painting. 12: Ag réiteach: solve / answer. 13: Ag ceiliúradh: celebrating.14: Ag grúscan: growling. 15: Ag crónán: humming or purring. 16: Ag súil le: expecting. 17: Ag drithliú: twinkling. 18: Ag fógairt: announcing or proclaiming. 19: Ag imeacht: leaving. 20: Ag dul trasna: going across.

 

 

Meaning of Words: 1: Ag aisteoireacht : Acting. 2: Ag caitheamh vóta: Voting. 3: Ag Faire : Watching. 4: Ag pósadh : Marrying. 5: Ag dó : Burning. 6: Ag meá : Weighing. 7: Ag maíomh : Boasting. 8: Ag cruinniú : Meeting. 9: Ag comhrá : Conversing. 10: Ag seasamh ar phointe : Insisting. 11: Ag coipeadh le fearg : Furious. 12: Ag teacht chugam : Coming towards me. 13: Ag tabhairt cúntais : Giving an account. 14: Ag siniú : Signing. 15: Ag díospóireacht : Debating. 16: Ag clóscríobh : Typing. 17: Ag drannadh : Snarling. 18: Ag leanúint : Following. 19: Ag brostú : Hurrying up, 20 : Ag blaistínteacht : Nibbling-Little taste.

 

 

Meaning of Words: 1: Ag ceannach : Buying. 2: Ag ceangal : Tying. 3: Ag siúl : Walking. 4: Ag cosaint : Defending. 5: Ag eascainí : Cursing. 6: Ag lomadh : Mowing. 7: Ag obair : Working. 8: Ag síobaireacht : Hitch-hiking. 9: Ag tiomáint : Driving. 10: Ag bácáil : Baking. 11: Ag cur faoi hipneois : Hypnotising. 12: Ag lámhchleasaíocht : Juggling. 13: Ag déanamh: Making. 14: Ag suaitheadh : Stirring. 15: Ag claonadh : Leaning. 16: Ag aontú : Agreeing. 17: Ag féachaint : Looking. 18: Ag seasamh : Standing. 19: Ag tabhairt amach : Giving out. 20: Ag scoilteadh : Splitting,

 

 

Meaning of words 1: Ag titim : Falling. 2: Ag fagail slán : Waving goodbye. 3: Ag cniogadh : Tapping. 4: Ag uallfartach : Howling. 5: Ag sciorradh : Sliding – Slithering. 6: Ag formheadú :Magnifying. 7: Ag seachadadh : Delivering. 8: Ag líonadh: Filling. 9: Ag srannadh : Snoring. 10: Ag luascadh. : Swinging. 11: Ag feitheamh : Waiting. 12: Ag cur fáilte: Welcoming.13: Ag taispeáint : Showing. 14: Ag tafann : Barking. 15: Ag cócaireacht : Cooking. 16: Ag lorg : Searching. 17: Ag pleidhcíocht : Messing – Fooling about. 18: Ag crochadh : hanging. 19: Ag piochadh : Picking. 20: Ag ciúáil : Queuing.

 

 

Meaning of words : 1: Ag lasadh: Lighting. 2: Ag taiscéaladh : Exploring. 3: Ag dul timpeall : Going around. 4: Ag caitheamh : Throwing. 5: Ag sciobadh : Grabbing. 6: Ag bearradh : Shaving. 7: Ag bualadh : Hitting. 8: Ag toraíocht: Chasing – Pursuing. 9: Ag díol : Selling. 10: Ag gearán : Complaining. 11: Ag béiceadh : Shouting. 12: Ag bá : Drowning. 13: Ag caitheamh tabac : Smoking. 14: Ag lapadaíl : Paddling. 15: Ag preabadh. : Bouncing – Hopping. 16: Ag foluain thart: Floating by in the air – Fluttering. 17: Ag greadadh : Barging into a person – Giving a  beating.  18: Ag tarraingt : Pulling. 19: Ag cogaint : Chewing. 20: Ag búrthigh: Bellowing. [Kahoot – Briathra 6 ABNS]

 

 

Meaning of words. 1: Ag léim : Jumping. 2: Ag dul suas : Going up. 3: Ag súgradh : Playing. 4: Ar marcaíocht: Horse riding. 5: Ag gearradh le tua: Cutting with an axe. Chopping. 6: Ag tochailt. : Digging. 7: Ag dathú. : Colouring. 8: Ag caoineadh. : Crying. Keening. 9: Ag éisteacht: Listening. 10 : Ag argóint: Arguing.11: Ag briseadh. : Breaking. 12: Ag siopadóireacht: Shopping. 13: Ag scríobh: Writing. 14: Ag cur báistí : Raining. 15: Ag magadh : Mocking. 16: Ag insint: Telling. 17:Ag ól : Drinking. 18: Ar ardú : Lifting, 19: Ag fanacht : Waiting. 20: Ag glanadh: Cleaning.

 

 

Meaning of words: 1: Ag imirt sacair: Playing soccer. 2: Ag coraíocht: Wrestling. 3: Ag rámhaíocht : Rowing. 4: Ag tumadh : Diving. 5: Ag faoileoireacht: Gliding 6: Ag lámhach. : Shooting. Firing. 7: Ag imirt gailf : Playing golf. 8: Ag imirt eitpheile : Playing volleyball. 9: Ag fiach. : Hunting. 10: Ag rothaíocht : Bike riding. 11: Ag rith : Running. 12: Ag imirt leadóige : Playing tennis. 13: Ag sodar: Trotting. 14: Ag scátáil : Skating. 15: Ag imirt peile : Playing football. 16: Ag iománaíocht : Hurling. 17: Ag iascaireacht : Fishing 18: Ag campáil : Camping. 19: Ag dreapadh sléibhte : Climbing mountains. 20: Ag fánaíocht : Rambling -Hiking.

 

 

Meaning of words: 1: Ag triomú : Drying. 2: Ag cothú : Nourishing. 3: Ag scríobadh : Scraping, Scratching. 4: Ag ithe: Eating 5: Ag machnamh: Wondering. Reflecting. 6: Ag griogadh : Teasing. 7:Ag cromadh: Bending. 8: Ag leagadh láimh ar..:To touch. 9: Ag éileamh: Demand. 10: Ag smaoineamh go doimhin: Thinking deeply. 11: Ag bronnadh : Presenting.12: Ag pléascadh : Exploding. 13:Ag spraeáil : Spraying. 14: Ag seinnt: Playing a musical instrument. 15: Ag breith : Catching. Can also mean “to adjudicate “as well as “give birth.” 16: Ag cruthú. :Creating. 17: Ag réamhaithiris : Foretelling. 18: Ag sléachtadh: Genuflecting. Can also mean “to massacre!” 19:Ag síneadh : Stretching 20: Ag mionghaire: Smiling.

 

 

Meaning of words: 1: Ag cnáimhseáil : Whinging. 2: Ag freastal : Serving. 3:Ag dul ar saoire : Going on holidays. 4: Ag aimsiú : Aiming. 5: Ag fulaingt : Suffering. Tolerating. 6: Ag bogshodar : Jogging. 7:Ag cuimhneamh : Remembering. 8:Ag folúsghlanadh: Vacuuming. 9: Ag conaí : Living [Place] 10: Ag aithris : Reciting 11: Ag dúiseacht : Awakening. 12: Ag blaiseadh : Tasting 13: Ag trácht : Mentioning. 14: Ag cíoradh: Combing. 15: Ag léasadh : Thrashing. Flogging. 16: Ag cabhrú : Helping. 17: Ag cinneadh : Deciding. 18: Ag bodhrú : Deafening. 19: Ag díriú : Directing. 20: Ag glaoch : Calling.

 

 

Meaning of words: 1: Ag friochadh : Frying 2: Ag gnúsachtaigh : Grunting. 3: Ag seilg : Hunting. Shooting. 4: Ag síneadh : Stretching. 5: Ag mothú tinn : Feeling sick. 6: Ag milleadh : Spoiling. Defacing. 7: Ag gluaiseacht : Moving 8: Ag ceistiú : Questioning. 9: Ag caitheamh spéaclaí : Wearing glasses. 10: Ag ligint a scíth : relaxing. 11: Ag spreagadh : Encouraging. Exorting. 12: Ag smúrthacht : Prowling. Snooping around.13: Ag meamhlach : Meowing. 14: Ag búiríl : Roaring. 15: Ag tógáil clainne : Raising a family. 16: Ag seitrigh : Neighing. 17: Ag sleamhnú : Slipping. Sliding. 18: Ag caitheamh airgid : Spending money. 19: Ag buachaint : Winning.  20: Ag bagairt : Threatening. Menacing.

 

 

Word Meanings 1: Ag áireamh : Calculating. Reckoning. 2: Ag iltascáil : Multitasking. 3:  Ag braiteoireacht : Wavering. Dithering. 4: Ag crúbadach : Scrambling. Grovelling. 5: Ag aontú : Agreeing. Unifying. 6: Ag cúlchaint : Gossiping. Backbiting. Tattling. 7: Ag éalú : Escaping. Taking flight. 8: Ag dul I bhfeabhas : Improving. Getting better. 9: Bain triail as seo. Try this. Experiment. 10: Ag feitheamh : Waiting. 11: Ag bíogarnach : Chirping. Chattering. Squeaking. 12: Ag rómánsaíocht : Romancing. 13: Ag sáraíocht : Bickering. Arguing. Sparring. 14: Ag radadh : To hurl.  Pelting. 15: Ag speiceáil: Peeping. 16: Ag géilleadh : Surrendering. Capitulating. 17: Ag fiuchadh le fearg: Seething with anger. Boiling with rage. 18: Ag prislíneacht : Drooling. Dribbling. 19: Cosc a chur : To deter. To prevent. 20: Ag cothromú : Balancing. Equalising.

 

 

Word Meanings 1: Ag bualadh bos : Clapping. 2: Ag cur faoi ghlas : Locking. 3: Rith ar nós na gaoithe! : Run like the wind! 4: Ag baisteadh : Baptising. 5: Ag cur sa phost : Posting. 6: Ag agallaimh : Interviewing. 7: Ag ardú : Lifting. Increasing. Escalating. 8: Ag cuireadh : Inviting. 9: Ag agóid : Protesting. 10: Ag dul le chéile : Going together. 11: Ag dumpáil : Dumping. 12: Grianghraf a glacadh de: To take a photograph of. 13: Ag féachaint taobh thiar: Looking behind. 14: Ag flasáil : Flossing. 15: Ag athphlandú: Transplant. 16 Ag aimsiú : Aiming. 17: Ag gearán : Complaining. Criticising. 18: Ag leagan : Falling.  Demolishing. 19: Ag slogadh: Gulping. Swallowing. 20: Ag caitheamh in airde: Tossing.

 

 

Word Meanings 1: Ag malartú : Exchanging. 2: Ag imirt cluichí : Playing games. 3: Ag insint scéal grin : Telling a funny story. 4: Ag guí : Praying. 5: Ag athchúrsáil : Recycling. 6: Ag impí : Pleading. 7: Ag íoc : Paying. 8: Ag lasadh : Lighting. 9: Ag máirseáil : Marching. 10: Ag léim thar : Jumping over. 11: Ag ligean isteach : Letting in. 12: Ag maisiú : Decorating. 13: Ag brú : Pushing. 14: Ag líonadh : Filling. 15: Ag litriú : Spelling. 16: Ag meascadh : Mixing. 17: Ag meabhrú : Reminding. 18: Ag luí siar : Lying back. 19: Ag maistíneacht : Bullying. 20 : Ag mallú : Cursing.

 

 

Word Meanings 1: Ag múchadh : Quenching or extinguishing a fire. 2:Ag olagón : Wailing. Lamenting. 3: Ag pacáil : Packing. 4: Ag moladh : Recommending. Suggesting. Endorsing. 5: Ag pharaisiútáil : Parachuting. 6:Ag pléascadh : Exploding. Blasting. 7: Ag rácáil : Raking. 8: Ag preabadh : Hopping. Bouncing. 9: Ag bualadh : Hitting. Beating. Hammering. 10: Ag réaltóireacht : Star gazing. 11: Ag roghnú : Choosing. Selecting. 12: Ag taifeadadh : Recording. 13: Ag caint lena chéile : Conversing. Talking with each other. 14: Ag briseadh : Breaking. 15:  Ag uisciú : Irrigating. watering. 16: Ag toghadh : Electing. 17: Ag scanrú : Scaring. Petrifying. 18: Ag tógáíl : Building. Erecting. 19: Ag sleamhnú : Sliding. 20: Ag gliúcaíocht : Squinting.

 

 

%d bloggers like this: