Briathra 2

This is a “leabhar cainte” i.e a talking Irish audio book. These are verbs that can be used in essays as well as conversational Irish. They are vocabulary builders for use by beginners, primary pupils, students doing oral Irish for the Leaving Cert etc. There is a pause after each verb to facilitate repetition. Each clip is about two minutes long. See also https://www.focloir.ie/  which is an excellent online Irish dictionary.

Please note word meanings may vary according to context and usage!!

Míle Buíochas

Word Meanings 1: Ag bualadh bos : Clapping. 2: Ag cuir faoi ghlas : Locking. 3: Rith ar nós na gaoithe! : Run like the wind! 4: Ag baisteadh : Baptising. 5: Ag cuir sa phost : Posting. 6: Ag agallaimh : Interviewing. 7: Ag ardú : Lifting. Increasing. Escalating. 8: Ag cuireadh : Inviting. 9: Ag agóid : Protesting. 10: Ag dul le chéile : Going together. 11: Ag dumpáil : Dumping. 12: Grianghraf a glacadh de: To take a photograph of. 13: Ag féachaint taobh thiar: Looking behind. 14: Ag flasáil : Flossing. 15: Ag athphlandú: Transplant. 16 Ag aimsiú : Aiming. 17: Ag gearán : Complaining. Criticising. 18: Ag leagan : Felling. Demolishing. 19: Ag slogadh: Gulping. Swallowing. 20: Ag caitheamh in airde: Tossing.

Word Meanings 1: Ag malartú : Exchanging. 2: Ag imirt cluichí : Playing games. 3: Ag insint scéal grin : Telling a funny story. 4: Ag guí : Praying. 5: Ag athchúrsáil : Recycling. 6: Ag impí : Pleading. 7: Ag íoc : Paying. 8: Ag lasadh : Lighting. 9: Ag máirseáil : Marching. 10: Ag léim thar : Jumping over. 11: Ag ligean isteach : Letting in. 12: Ag maisiú : Decorating. 13: Ag brú : Pushing. 14: Ag líonadh : Filling. 15: Ag litriú : Spelling. 16: Ag meascadh : Mixing. 17: Ag meabhrú : Reminding. 18: Ag luí siar : Lying back. 19: Ag maistíneacht : Bullying. 20 : Ag mallú : Cursing.

Word Meanings 1: Ag múchadh : Quenching or extinguishing a fire. 2:Ag olagón : Wailing. Lamenting. 3: Ag pacáil : Packing. 4: Ag moladh : Recommending. Suggesting. Endorsing. 5: Ag pharaisiútáil : Parachuting. 6:Ag pléascadh : Exploding. Blasting. 7: Ag rácáil : Raking. 8: Ag preabadh : Hopping. Bouncing. 9: Ag bualadh : Hitting. Beating. Hammering. 10: Ag réaltóireacht : Star gazing. 11: Ag roghnú : Choosing. Selecting. 12: Ag taifeadadh : Recording. 13: Ag caint lena chéile : Conversing. Talking with each other. 14: Ag briseadh : Breaking. 15:  Ag uisciú : Irrigating. watering. 16: Ag toghadh : Electing. 17: Ag scanrú : Scaring. Petrifying. 18: Ag tógáíl : Building. Erecting. 19: Ag sleamhnú : Sliding. 20: Ag gliúcaíocht : Squinting.

Word Meanings : 1: Ag bisiú : Getting better. Recuperating. 2:Chroith mé slán leo: I waved them goodbye. 3: Dhiúltaigh sé : Refused. Snubbed. 4: Sháraigh sí an iarracht: She saved a great effort. 5: Ag cúirtéireacht : Courting. Wooing. 6: Éadóchasach : Despairing. Hopeless. 7: Ag déanamh fonóide : Sneering. Deriding. 8: Ag iniúchadh : Inspecting. Examining. 9: Ag plámás : Flattering. Soft soaping. Sweet talking. 10: Leagadh amach é sa triú babhta: He was knocked out in the third round. 11: Sólás a thabhairt : To give comfort-consolation. 12: Ag sábháil : Rescuing. 13: Ag sciolladh : Ranting. Scolding. Haranguing. 14: Feadóg a shéideadh : To blow a whistle. 15: Ag tochas : Itching. Scratching. 16: Rugadh air : He was caught in the act. 17: Ag claochlú : Transformin. Mutating. Corrupting. 18: Do scíth a ligean : Relax. Take a break. 19: Ag gabháil : Arresting. Capturing. 20: Páiste a shaolú : To give birth.

Word Meanings : 1: Ag beathú : Feeding. Nourishing. 2: Ag bualadh : Hitting. 3: Ag déanamh spraoi : Having fun. 4: Eagla a chur ar na leanaí : To frighten the children. 5: Ag troid : Fighting. 6: Ag téadléimneach : Skipping. 7: Ag imirt liathróid láimhe : Playing handball. 8: Ag feirmeoireacht : Farming. 9: Ag mianadóireacht : Mining. 10: Ag mapáil : Mopping. 11: Ag tabhairt comhairle : Giving advice. 12: Ag oiliúint : Training. 13: Ag clarú : Documenting. Enrolling. Registering. 14: Ag seasamh : Standing. 15: Ag socrú : Fixing. Agreeing. 16: Imríonn sé cruicéad : He plays cricket. 17: Ag comóradh : Celebrating. Commemorating. 18: Is ga é seo a ní : It is necessary to wash this. 19: Ag spéirthumadóireacht : Sky diving. 20: Scríob sí a ghlúin : She scraped her knee.

 

 

Word Meanings 1: Ag sábháil airgid : Saving money. 2: Ag lainseáil : Launching. 3: Cén airde thú? How tall are you? 4: Na soithí a ní : To wash the dishes. 5: Ag peataireacht : Pampering. Cosseting. 6: Ag táinrith : Stampeding. 7: Bhíomar sáite san imirt nuair .. We were engrossed in the playing when… 8: Ag táthú : Welding. 9: Bhí sí ag tabhairt faoi deara . She was noticing. 10: Ag baint lustain : Weeding. 11: Ag teitheadh : Fleeing.  12: Caith an phanchóg in aired: Toss the pancake. 13: Ag tiomsú airgid : Collecting money. 14: Ag scriobláil : Scribbling. 15: Barróg a bhreith ar a chéile : To hug each other. 16: Ag treabhadh : Ploughing. 17: Ag tuairisciú : Reporting. 18: Bheith ag tnúth le : Anticipating. 19: Ag tuar : Foretelling. Forecasting. 20: Ag gabháil : Catching.

 

 

Word Meanings 1: Ag bronnadh : Presenting. Giving. Conferring. 2: Léacht a thabhairt : To give a lecture. 3: Ag díriú : Targeting. Concentrating. Focusing. 4: Ag tacaíocht : Backing. Supporting. 5: Ag glaoch : Calling. Ringing. 6: Ní raibh a fhios aige. : He didn’t know. 7: Guí a dhéanamh : To make a wish. 8: Ag insint bréag : Telling a lie. 9: Ag iompar : Carrying. 10: Tá sé ag dul amú : It is going to waste. 11: Ag laghdú : Lessening. Depleting. Declining. 12: Ag leiriú : Showing. Demonstrating. Illustrating. 13: Ag lúbadh : Bending. Sagging. 14: Ag scriosadh : Decimating. Spoiling. Demolishing. 15: Ag síneadh : Stretching. Extending. 16: Ag taispeáint : Demonstrating. Showing. Presenting. 17: Ag spraeáil uisce : Spraying water. 18: Do lámh a chur : Feel. Touch. 19: Ag stánadh : Staring. Gazing. 20: Ag strácáil : Struggling on. Striving. Pegging away.

 

 

Word Meanings. 1: Ag aithris : Reciting. Imitating. 2: Bhí sé ag amharc air go muirneach. He was gazing at him in admiration. 3: Rith sé lena anam: He ran for his life [soul]. 4: Ag athrú : Changing. 5: Ag caint raiméis : Talking rubbish. 6: Is aoibhinn linn bheith ag damhsa: We love dancing. 7: Ag ithe : Eating. 8: Ruathar a thabhairt faoi: Charge. Raid. 9: Bheith ag lorg lucht bruíne : Looking for troublemakers. 10: Ag corraí : Stirring. Agitating. 11: Ag tiúnadh : Tuning. 12: Rinne sé feall ar a chara: He betrayed his friend. 13: Bhrostaigh sé abhaile : He hurried home. 14: Bheith I gceannas : Be in command. 15: Comhghairdeas : Congratulations. 16: Ag alpadh : Much. Eat quickly. 17: Duine a tharrtháil : To come to someone’s rescue. 18: Ag gríosú : Exhorting. Encourage. 19: Níor thug an banc iasacht do : The bank did not give him a loan. 20: Tarr ar barr : Surface.

 

 

Word Meanings 1: Ag canadh : Singing. 2: Ag comhoibriú : Collaborating. Teamwork. 3: Ag tosú : Starting. Beginning. 4: Ag díriú : Concentrating. Focusing. 5: Tá an Domhan ag éirí níos teo : The world is getting hotter. 6: Ag dul ar scoil : Going to school. 7: Ag glacadh : Accepting. 8: Ag gliúcaíocht : Peeping. Squinting. Peeking. 9: Bheith ag súil le : Anticipating. 10: Ag impí : Pleading. 11: Ag iniúchadh : Examining. Scrutinising. 12: Tháinig sí anall ag lámhacán : She came crawling over. 13: Ag ruaigeadh : Getting rid of. Purging. Expelling. 14: Bhí an leanbh ina baclainn aici : She cradled the child in her arms. 15: Ag sá : Thrusting. Stabbing. 16: Scéiméireacht : Scheming. 17: Ag síolú : Seeding. 18: Thosaigh sí ag scaoileadh : She opened fire. Loosening. Releasing.  19: Bhí sí ag suí fuithí : She was sitting down. 20: Ag tástáil : Testing. Trialling.

 

 

Word Meanings :1 : Ag blaiseadh : Tasting. 2: Slacht a chur ar an áit : To put order on the place. 3: Ag feannadh : Ranting. Tounge lashing. 4: Bhí an t-iolar ag greadadh a chuid sciathán : The eagle was bating. 5: Thug sé cuireadh dom : He gave me an invitation. 6: Ag bruíon : Fighting. Free for all. 7: Tóg go bog é : Take it easy! 8: Tá fiabhras air : He has a fever. 9: Tá an mheas agam uirthi : I have great admiration, fondness for her. 10 : Theip orm : I failed. 11: Ag oideasú : Prescribing. 12: An rogha is measa ar fad : The worst choice of all. 13: Bhain sé  sclamh mhór as : He took a massive bite out of it. 14: Téigh I bhfeidm ar : Impress. Dazzle. 15: Ag sceamhaíl : Howling. 16: Ag séanadh : Denying. Refuting. 17: Bhí orainn dul ar foscadh ó chith trom : We had to get shelter from the heavy shower. 18: Gabh ar do luas féin : Go at your own speed. 19: Tuigim : I understand. Is furasta sin a thuiscint : That is easy to understand. 20: Ag béiceadh : Shrieking. Yelling.

%d bloggers like this: